2221077170,2221073501 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 32, Χαλκίδα maro.papaioannou7@gmail.com
hero image

 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Ευβοίας | Χαλκίδα

 

Ο ρόλος του Δικαστικού επιμελητή έχει ως αντικείμενο την ανάληψη, διερεύνηση, διεκπεραίωση και νομική διευθέτηση των υποθέσεων των πελατών του. Ενεργεί για λογαριασμό του εντολέα του και αναλαμβάνει την επίδοση κάθε είδους δικογράφων και εξώδικων εγγράφων στους αντιδίκους του πελάτη του. 
 

Επιπρόσθετα, προβαίνει σε αναγκαστικές εκτελέσεις εκτελεστών τίτλων, όπως κατασχέσεις κινητών, ακινήτων, μετοχών, αφαιρέσεις κινητών, εξώσεις, δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, πρακτικά δικαστηρίων και σχετικές με τις υποθέσεις έρευνες σε αντίστοιχους φορείς.
 

 


 

Οι πράξεις τις οποίες μπορεί να εκτελέσει ο δικαστικός επιμελητής στο πλαίσιο αναγκαστικών εκτελέσεων περιλαμβάνουν:

επίδοση του εκτελεστού τίτλου
απαίτηση συμμόρφωσης με την προς εκπλήρωση υποχρέωση
είσπραξη της πληρωμής, αν ο οφειλέτης εκπληρώσει την υποχρέωσή του να καταβάλει πληρωμή
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
αίτηση παροχής αστυνομικής συνδρομής, αν χρειαστεί

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά μας είναι η εχεμύθεια η υπομονή, η ευγένεια 
και η διαλλακτικότητα σε κάθε υπόθεση.